Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

Kijów 22:26

Terminy i reguly wydania wiz dla wjazdu na Ukrainę i tranzytu przez jej terytorium dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa

 

UWAGA!

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH W KONSULACIE GENERALNYM UKRAINY W LUBLINIE

Szanowni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli innych krajów!

Uprzejmie Informujemy, że według przepisów wizowych zakonodawstwa Ukrainy w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie są przyjmowane wnioski wizowe, które są prawidłowo zarejestrowane na stronie internetowej http://visa.mfa.gov.ua z wyznaczeniem konkretnej daty zgłoszenia w Konsulacie oraz pod warunkiem złożenia zupełnego kompletu niezbędnych dla wydania wizy dokumentów.

Według prawa Ukrainy ruch bezwizowy do Ukrainy dla obywateli krajów UE (również i Polski) obejmuje okres krótkoterminowych podróży do 90 dni w ciągu 180 od daty pierwszego wjazdu.

Na okres dłuższy niż 90 dni, należy zrobić wizę długoterminową D (90 dni) i później uzyskać pozwolenie na pobyt w organach Państwowej Służby migracyjnej Ukrainy w miejscu zameldowania cudzoziemca.

Obywatele Polski mogą otrzymać tylko długoterminowe wizy do Ukrainy, jeżeli dla tego istnieją podstawy.

https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners

https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/con/visa#add

Wizy (ogólna informacja)

 • Zgodnie z dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku obywatele krajów członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu wjeżdżają do Ukrainy i przebywają bezwizowo 90 dni w ciągu 180 dni.

 
Zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Ukrainę, obywatele Azerbejdżanu, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Uzbekistanu nie potrzebują wiz dla wjazdu do Ukrainy.Typy wiz

- tranzytowe (typ „B” - dozwolony czas pobytu na terytorium Ukrainy 5 dni)

- krótkoterminowe (typ „C” - dozwolony czas pobytu na terytorium Ukrainy nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180 dni licząc od pierwszego dnia wjazdu)

- długoterminowe (typ „D” - wydawane w celu wjazdu na terytorium Ukrainy celem złożenia wniosku w spawie pobytu lub zamieszkanie w Ukrainie na okres dłuższy niż 90 dni).

Wizy cudzoziemcom i bezpaństwowcom udziela się po rozpatrzeniu odpowiednich dokumentów z uwzględnieniem planowanego okresu pobytu w Ukrainie.

W przypadku odmowy wydania wizy cudzoziemiec lub bezpaństwowiec otrzymuje taką decyzję w formie pisemnej. Cudzoziemcom lub bezpaństwowcom przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do szefa misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, gdzie był składany wniosek wizowy. W odwołaniu należy podać uzasadnienie odwołania oraz prośbę ponownego rozpatrzenia wniosku wizowego. Odwołanie może być złożone w terminie 2 miesięcy od momentu otrzymania przez cudzoziemca lub bezpaństwowa odmowy wydania wizy.

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku wizowego:

Cudzoziemiec lub bezpaństwowiec w celu uzyskania wizy składa osobiście lub przez pełnomocnika następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz wizowy przez stronę internetowę visa.mfa.gov.ua;

- Ważny paszport  i kopia 1-j str.;

- aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm;

- Dokument potwierdzający dokonanie opłaty konsularnej chyba, że ustawodawstwo lub umowy międzynarodowe Ukrainy stanowią inaczej;

- W przypadku składania wniosku o wydawanie wizy osobom nieletnim do 18 lat - dokument potwierdzający zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, inne wymagane dokumenty dla samodzielnego wyjazdu nieletniej osoby za granicę lub ich wyjazdu w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego;

- Polisę ubezpieczeniową waznę na teritorium Ukrainy na 30 000 euro (dla wizy D - na 90 dni);

- Dokument (odpis z banku) potwierdzający środki finansowe na wydatki pobytu w Ukrainie (na 90 dni- ok.4600 usd lub w przeliczeniu na polskie zlote)

- Dokument potwierdzający cel pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca w Ukrainie.

Obywatele państw trzecich spoza UE przedstawiają również aktualną kartę pobytu potrzebną dla powrotu do miejsca pobytu w Polsce. W razie braku takiego dokumentu cudzoziemiec lub bezpaństwowiec ubiega się o wizę w kraju pochodzenia lub stałego zamieszkania.


W zależności od typu wizy do wniosku wizowego dołącza się następujące dokumenty potwierdzające cel podróży:

Wiza typu B (tranzytowa):

- Dokument potwierdzający tranzytowy charakter podróży (wiza do kraju trzeciego - w razie potrzeby: bilet itp.)

- Dokument potwierdzający charakter tranzytowy przewozu ładunków i pasażerów transportem drogowym;

- Licencja na wykonanie międzynarodowych przewozów, wydana przez właściwy organ kraju przyjmującego.

Wiza typu C (krótkoterminowa):

- Zaproszenie prywatne;

- Zaproszenie Ministerstwa, innego organu władzy państwowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego lub organizacji publicznej;

- Umowa na przewóz ładunków i pasażerów transportem drogowym, wraz z licencją dla ruchu międzynarodowego;

- Karta Ukraińca mieszkającego za granicą lub jego osobiste oświadczenie wraz z dokumentami lub dowodami potwierdzającymi pochodzenie ukraińskie takiego cudzoziemca lub bezpaństwowca Małżonek osoby posiadającej Kartę Ukraińca mieszkającego za granicą oraz ich dzieci w razie wspólnego wjazdu i pobytu w Ukrainie składają oświadczenie lub dokument potwierdzający więzy rodzinne;  

- Dokument potwierdzający turystyczny charakter wyjazdu zgodnie z Ustawą Ukrainy „O turystyce”;

- Zaproszenie z ukraińskiego zakładu medycznego;

- Dokument potwierdzający państwową rejestrację inwestycji zagranicznych w gospodarkę Ukrainy w walucie obcej w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy dolarów amerykańskich;

- Zaproszenie organizacji religijnej, uzgodnione z organem administracji państwowej, który dokonał rejestracji odpowiedniej organizacji religijnej, w celu krótkotrwałego pobytu w celu wykonania obrzędów religijnych lub innej kanonicznej działalności;

- Wniosek szefa zagranicznego organu środków masowego przekazu w sprawie nadania wizy zagranicznemu korespondentowi albo przedstawicielowi takiego środka masowego przekazu, który wjeżdża do Ukrainy krótkoterminowo w celu wykonania swoich obowiązków służbowych;

- Wniosek organu władzy publicznej państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

Wiza typu D (długoterminowa)

- W odpowiedni sposób uwierzytelniona kopia Zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca lub bezpaństwowca, wydanego przez Państwowe Centrum Zatrudnienia lub jego filię terytorialną;

- Kopia decyzji  Zezwolenia na imigrację, wydanego przez Państwową Służbę Migracyjną lub jej filię terytorialną;

- Zezwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy na wydanie wiz dla członków rodziny osoby posiadającej status uchodźcy w Ukrainie;

- Oryginał i kopia zaproszenia do podjęcia nauki na formularzu standardowym, które wydane przez instytucję szkolnictwa wyższego oraz zarejestrowane w wyznaczony przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy sposób (pełna lista dodatkowych dokumentów  jest u zalaczniku `Wiza studencka`);

- Zaproszenie instytucji publicznej, przedsiębiorstwa lub organizacji, które są odbiorcami projektu międzynarodowej pomocy technicznej;

- Zaproszenie organizacji religijnej, uzgodnione z organem władzy państwowej, który dokonał rejestracji takiej organizacji religijnej, w celu długotrwałego przebywania dla wykonania obrzędów religijnych lub przeprowadzenia innej działalności kanonicznej (Ministerstwo kultury Ukrainy lub obwodowej administracji);

- Zaproszenie zarejestrowanej w odpowiedni sposób filii, oddziału, przedstawicielstwa lub innej organizacji publicznej (pozarządowej) państwa obcego,

- Zaproszenie przedstawicielstwa zagranicznego podmiotu gospodarczego, zarejestrowanego w odpowiedni sposób, uzgodnione przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy;

- Zaproszenie zarejestrowanej w odpowiedni sposób filii lub przedstawicielstwa banku zagranicznego;

- Wniosek zagranicznych mediów, uzgodniony przez Państwowy Komitet ds. Telewizji i Radiofonii Ukrainy;

- Wniosek zagranicznych przedstawicielstw państw obcych lub organizacji międzynarodowych w sprawie wydania wizy dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, którzy wjeżdżają do Ukrainy dla długotrwałego pobytu w celu wykonania swoich obowiązków służbowych oraz dla członków ich rodzin.

- Wniosek odpowiedniej instytucji państwowej, odpowiedzialnej za realizację programów w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, nauki i wolontariatu w sprawie wydania wizy wjazdowej dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który będzie zaangażowany w realizację wspomnianych programów; lub zaproszenie organizacji społecznej czy dobroczynnej, jaka zaprasza do realizacji swojej działalności wolontariuszy cudzoziemca, informacje o której umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa polityki społecznej Ukrainy, wraz z kopią świadectwa rejestracji państwowej organizacji lub instytucji (http://www.msp.gov.ua/timeline/Volonterstvo.html;

- Dokument potwierdzający fakt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Ukrainy (związek małżeński między obywatelem Ukrainy i cudzoziemcem lub bezpaństwowcem zawarty poza granicami Ukrainy weryfikuje się zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Prywatnym Prawie Międzynarodowym”, z zaświadczonym tłumaczeniem na język ukraiński), kopia paszportu obywatela Ukrainy;

- Dokument poświadczający więzy rodzinne pomiędzy cudzoziemcem lub bezpaństwowcem ubiegającym się o wizę oraz cudzoziemcem lub bezpaństwowcem posiadającym zezwolenie na zamieszkanie w Ukrainie czasowe lub stałe (dokumenty, wydane przez właściwe organy państw obcych, powinny być zalegalizowane albo  z `Apostille` chyba że ustawa lub umowa międzynarodowa Ukrainy przewiduje inaczej. Dokumenty składa się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język ukraiński, a w przypadku braku takiej możliwości – na język angielski), kopią odpowiedniego zezwolenia na zamieszkanie w Ukrainie na okres czasowy lub stały oraz standardowym dokumentem potwierdzającym wystarczającą wysokość środków finansowych cudzoziemca lub bezpaństwowca dla utrzymania członków rodziny odwiedzających go w Ukrainie;

- Inne dokumenty, jeżeli jest to przewidziane umowami międzynarodowymi Ukrainy.

 

D (długoterminowa) – 90 dni (wiza wydaje się dla złożenia wniosku na kartę pobytu w Służbi Migracyjnej Ukrainy) 

Dla obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wizy do Ukrainy wydają się tylko długoterminowe, wizy są bezpłatne.

 

W razie potrzeby konsul może prosić cudzoziemca lub bezpaństwowca składającego wniosek wizowy o przeprowadzenie wywiadu dodatkowego lub przedstawienie innych dodatkowych dokumentów w celu wyjaśnienia celu podróży.

Rozpatrzenie wniosków wizowych

Urząd Konsularny w terminie 10 radnych dni od dnia złożenia kompletu dokumentów wizowych podejmuję decyzję o udzieleniu wizy.

Rozpatrzenie wniosku o wizę może być przedłużone do 30 dni kalendarzowych w przypadku potrzeby dalszej weryfikacji tych dokumentów.

Ekspresowego (do 5 dni) rozpatrzenia wniosków wizowych dokonuje się na życzenie osoby zainteresowanej, gdy jest to możliwe w terminie określonym przez konsula.

Ważność wizy

W zależności od typu termin ważności wizy wynosi:

В (tranzytowa)   – termin wyznaczony w dokumentach będących podstawą dla jej wydania, jednak nie dłużej niż jeden rok;

С (krótkoterminowa) – sześć miesięcy lub termin wyznaczony w dokumentach będących podstawą dla jej wydania, jednak nie dłużej niż 5 lat;

D (długoterminowa) – 90 dni.

Wizy wielokrotne na termin pobytu w Ukrainie powyżej 1 roku ważności są wydawane, gdy cudzoziemiec lub bezpaństwowiec wykorzystał w ciągu dwóch ostatnich lat roczne wizy wielokrotne nie łamiąc prawa ukraińskiego, oraz gdy są podstawy do ubiegania się o taką wizę.

Opłaty wizowe

Za obywatele Polski wizy D są besplatne.

Za wydanie wiz obowiązują następujące opłaty konsularne, chyba że umowy międzynarodowe Ukrainy przewidują inaczej w:

• wiza jednorazowa - 65 USD;

• wiza dwukrotna - 65 USD;

• wiza wielokrotna - 65 USD.

Za ekspresowe rozpatrzenie wniosku wizowego pobiera się podwójną stawkę opłaty konsularnej.

Urzędy konsularne Ukrainy, na zasadach wzajemności, mogą pobierać od obywateli szeregu państw obcych opłaty wizowe odbiegające od wskazanych wyżej stawek taryfowych.

Bezpłatnie wizy wydawane są:

1. dzieciom poniżej szóstego roku życia ;

2. osobom posiadającym Kartę Ukraińca mieszkającym za granicą, ich małżonkom oraz dzieciom w przypadku wspólnego wjazdu i pobytu na terytorium Ukrainy;

3. osobom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi i wjeżdżającym do Ukrainy w sprawach służbowych;

4. pracownikom zagranicznych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych w Ukrainie i członkom ich rodzin;

5. pracownikom organizacji międzynarodowych i ich misji w Ukrainie oraz członkom ich rodzin;

6. przedstawicielom misji państw obcych przy organizacjach międzynarodowych, które mają siedzibę w Ukrainie i odpowiednio do statutów tych organizacji lub odpowiednich umów międzynarodowych korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, a także członkom ich rodzin;

7. szefom i członkom oficjalnych delegacji państw obcych i osobom im towarzyszącym, odwiedzającym Ukrainę na zaproszenie Prezydenta Ukrainy, Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Gabinetu Ministrów Ukrainy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

8. osobom pełniącym funkcje konsuli honorowych Ukrainy;

9. osobom, wjeżdżającym do Ukrainy dla przekazania pomocy humanitarnej lub prowadzenia działalności charytatywnej, jeżeli wydana została odpowiednia zgoda Komisji ds. Humanitarnej przy Gabinecie Ministrów Ukrainy;

10. osobom, wjeżdżającym do Ukrainy w celu realizacji międzynarodowych projektów pomocy technicznej, zarejestrowanych w odpowiedni sposób oraz posiadającym zaproszenie instytucji państwowej, firmy lub organizacji będącej odbiorcą takiego projektu;

11. pracownikom służb ratunkowych, wjeżdżających do Ukrainy na wniosek Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w celu podjęcia działań ratowniczych;

12. członkom rodzin osób  posiadających status uchodźcy w Ukrainie;


13. członkom formacji wojskowych oraz agencji wjeżdżających do Ukrainy w sprawach służbowych na zaproszenie odpowiednich ministerstw oraz innych centralnych organów władz państwowych.


W przypadku odmowy wydania wizy opłata wizowa nie podlega zwrotowi.

Według prawa Ukrainy ruch bezwizowy do Ukrainy dla obywateli krajów UE obejmuje okres krótkoterminowych podróży do 90 dni w ciągu 180 od daty pierwszego wjazdu.

Na okres dłuższy niż 90 dni, należy zrobić wizę długoterminową D (90 dni) i później uzyskać pozwolenie na pobyt w organach Państwowej Służby migracyjnej Ukrainy w miejscu zameldowania cudzoziemca.

 

1. Ruch bezwizowy do Ukrainy dla obywateli krajów UE (również i Polski) obejmuje okres krótkoterminowych podróży do 90 dni w ciągu 180 od daty pierwszego wjazdu.

Na okres dłuższy niż 90 dni, należy zrobić wizę długoterminową D (90 dni) i później uzyskać pozwolenie na pobyt w organach Państwowej Służby migracyjnej Ukrainy w miejscu zameldowania cudzoziemca.

Obywatele Polski mogą otrzymać tylko długoterminowe wizy do Ukrainy, jeżeli dla tego istnieją podstawy.

Z przepisami wizowymi polecamy zapoznać się na stronie internetowej http://lublin.mfa.gov.ua/pl/consular-affairs/services/visas

2. Mały ruch graniczny (30 km)  - regularne przekraczanie (do 90 dni) wspólnej granicy Państw – Stron Umowy przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa – Strony Umowy w celu przebywania w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów  ekonomicznych, które według przepisów wewnętrznych Państwa drugiej Strony Umowy nie są uznawane za działalność zarobkową.

Między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą istnieje Umowa międzynarodowa o małym ruchu granicznym od 2008 roku (ze zmianami z 2014 roku).

Tekst Umowy, lista dokumentów, jednostek podziału administracyjnego znajdujących się w strefie przygranicznej, wzór ankiety, umieszczone na stronie internetowej GKU w Lublinie.
 

Według artykułu nr 3 Umowy, mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Polski i Ukrainy w ramach małego ruchu granicznego jeśli spełniają określone warunki: okażą ważne zezwolenie; nie są zarejestrowane jako osoby, które mają zakaz wjazdu na Ukrainę; nie są uważane za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych umawiających się stron.

 

Zezwolenie uprawnia jego posiadacza do przekraczania granicy do 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy. Zezwolenie takie może być wydane mieszkańcom strefy przygranicznej, które posiadają ważny dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej. Oprócz tego, mieszkaniec musi okazać dokument zaświadczający miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej w okresie, co najmniej trzech lat (z tłumaczeniem oficjalnym na język ukraiński), oraz dokumentem uzasadniającym powody częstego przekraczania granicy  w ramach małego ruchu granicznego, oryginał i kopie paszportu t.e. dowodu osobistego.

Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres ważności dwóch lat, nie dłuższy jednak niż okres ważności dokumentu podróży.

Koszt przyjęcia i rozpatrzenia wniosku wynosi 20 euro (placa w pol.zlotych). Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, emeryci oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia.

 

W przypadku naruszenia zasad małego ruchu granicznego, Strony przewidują zastosowanie sankcji określonych w swoich przepisach wewnętrznych. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia zezwolenia, obowiązkiem obywatela jest zgłosić o tym organowi ochrony granicy państwa, które wystawiło dokument. Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę przez przejścia graniczne przeznaczone zarówno dla małego ruchu granicznego, jak i międzynarodowego ruchu osobowego.

 Wniosek
f300716n92-__.doc
 Umowa

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091030858

 

 

 

Wiza studencka (typ D)

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku wizowego dla wizy studenckiej:

 1. Oryginał zaproszenia do podjęcia nauki na formularzu standardowym, które wydane przez instytucję szkolnictwa wyższego oraz zarejestrowane w wyznaczony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy sposób (informacje o rejestracji zaproszenia można sprawdzić pod numerem KGU w Lublinie +48-81-531-88-89)
 2. Ankieta wizowa (online, visa.mfa.gov.ua)
 3. Paszport i kopia
 4. Dowód osobisty te kopia
 5.  zdjęcie 3 x 4
 6. Świadectwo dojziałości, Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego z aneksem ili poprzedniego dyplomu z ocenami z oficjalnym tłumaczeniem na język Ukraiński. 
 7. Polisa ubezpieczeniowa (pokrywająca koszty leczenia (KL) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) na terenie Ukrainy na okres ważności wizy 90 dni, suma ubezpieczenia 30000 euro)
 8. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty konsularnej chyba, że ustawodawstwo lub umowy międzynarodowe Ukrainy stanowią inaczej (dla obywatele Polski wize są besplatne).
 9. Dokument (odpis z banku) potwierdzający środki finansowe na wydatki pobytu w Ukrainie (na 90 dni- ok.4600 usd ili w przeliczeniu na polskie zlote)
 10. Kopii ww. dokumentów (oprócz ankiety wizowej, zdjęć, odpisa z banku)

UWAGA!

Podczas przyjęcia dokumentów konsul jest zobowiązany do sprawdzenia dostępności wystarczającego zabezpieczenia finansowego dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w przypadku podróży do Ukrainy, pobytu w Ukrainie, tranzytu przez terytorium Ukrainy i wyjazdu do innego kraju.

Zgodnie z art. 21 ustawy Ukrainy "O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców" dostępność zabezpieczenia finansowego lub gwarancja jego dostępności może być potwierdzona przez przedstawienie do kontroli:

 • środków pieniężnych w walucie Ukraińskiej lub walucie obcej;
 • dokumentu potwierdzającego możliwość otrzymania środków finansowych w bankach w Ukrainie;
 • karty płatniczej z wyciągami z konta bankowego osoby kontrolowanej, potwierdzającej dostępność środków pieniężnych;
 • dokumentu potwierdzającego rezerwację lub opłatę miejsca zamieszkania oraz żywienia w Ukrainie;
 • Vouchera turystycznego;
 • Listu gwarancyjnego strony zapraszającej cudzoziemca lub bezpaństwowca o przejęcie zobowiązań finansowych związanych z pobytem cudzoziemca lub bezpaństwowca na terytorium Ukrainy;
 • biletu na powrót do kraju obywatelstwa lub w kraju zamieszkania lub w państwie trzecim.

 Terminy wydania wiz dla wjazdu na Ukrainę i tranzytu przez jej terytorium dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa

10 roboczych dni od daty otrzymania wniosku, dokumentów niezbędnych dla otrzymania wizy i opłaty konsularnej, o ile inaczej nie przewidziano w umowach międzynarodowych Ukrainy.

Rozpatrzenie wniosku  wizowego może zostać przedłużone do trzydziestu dni w przypadku konieczności dalszej weryfikacji złozonych dokumentów.

W trybie pilnym - do 5 roboczych dni.

Ekspresowego (do 5 roboczych dni) rozpatrzenia wniosków wizowych dokonuje się na życzenie osoby zainteresowanej, gdy jest to możliwe w terminie określonym przez konsula i wplt.

 O zatwierdzeniu Regulaminu potwierdzenia dostatecznego finansowego zabezpieczenia cudzoziemców oraz bezpaństwowców

Z dniem 19 grudnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 4 grudnia 2013 roku nr 884 „O zatwierdzeniu Regulaminu potwierdzenia dostatecznego finansowego zabezpieczenia cudzoziemców oraz bezpaństwowców przy wjeździe do Ukrainy, pobytu w Ukrainie, tranzytu przez terytorium Ukrainy oraz opuszczaniu jej terytorium oraz definiowanie takiego zabezpieczenia”.

Cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy przy wjeździe do Ukrainy, pobytu na terytorium Ukrainy oraz tranzytu przez jej terytorium i wyjazdu poza granice Ukrainy do innego kraju, gdy inne przepisy nie są przywidziane przez ustawodawstwo Ukraińskie, są zobowiązani do posiadania środków finansowych równych 20-krotnemu miesięcznemu minimum egzystencji ustanowionemu w Ukrainie w dniu przekroczenia granicy Ukraińskiej.

Według art. 7 Ustawy Ukrainy „O budżecie publicznym Ukrainy na rok 2017” minimum egzystencji na jedną osobę dorosłą w przeliczeniu na jeden miesiąc wynosiło na dzień 1 maja 1684 hrywien ukraińskich. Od 1 grudnia 2018 r. minimum wynosi 2027 hrn.

Jeżeli okres pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca w Ukrainie jest mniejszy lub większy od miesiąca, ta kwota jest dzielona przez średnią arytmetyczną liczbę dni miesiąca (30 dni) i mnożona przez liczbę planowanych dni pobytu (do kwoty dodawane są koszty utrzymania w Ukrainie przez pięć dni):

Koszt utrzymania = ((20 х Minimum egzystencji) : 30) х (liczba dni+5),
Koszt utrzymania – dostateczne zabezpieczenie finansowe;
Minimum egzystencji – minimum egzystencji na jedną osobę dorosłą w przeliczeniu na jeden miesiąc;
Liczba dni – planowana liczba dni pobytu w Ukrainie.

Przy oszacowaniu odpowiedniego zabezpieczenia finansowego cudzoziemca lub bezpaństwowca brane są pod uwagę również odpowiednio potwierdzone zobowiązania finansowe gospodarza, który zaprasza cudzoziemca lub bezpaństwowca.

Zgodnie z § 1.13 Reguł wydawania zaproszeń dla cudzoziemców i bezpaństwowców w celu uzyskania wizy na wjazd do Ukrainy, zatwierdzonych przez rozporządzenie MSW Ukrainy z 08.10.2008 nr 524, w swoim wniosku strona zapraszająca potwierdza zabezpieczenie finansowe potrzebne dla cudzoziemca lub bezpaństwowca w okresie jego pobytu w Ukrainie.

Zgodnie z art. 21 ustawy Ukrainy "O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców" dostępność zabezpieczenia finansowego lub gwarancja jego dostępności może być potwierdzona przez przedstawienie do kontroli:

1) środków pieniężnych w walucie Ukraińskiej lub walucie obcej;
2) dokumentu potwierdzającego możliwość otrzymania środków finansowych w bankach w Ukrainie;
3) karty płatniczej z wyciągami z konta bankowego osoby kontrolowanej, potwierdzającej dostępność środków pieniężnych;
4) dokumentu potwierdzającego rezerwację lub opłatę miejsca zamieszkania oraz żywienia w Ukrainie;
5) Vouchera turystycznego;
6) Listu gwarancyjnego strony zapraszającej cudzoziemca lub bezpaństwowca o przejęcie zobowiązań finansowych związanych z pobytem cudzoziemca lub bezpaństwowca na terytorium Ukrainy;
7) biletu na powrót do kraju obywatelstwa lub w kraju zamieszkania lub w państwie trzecim.

Kontrola dostępności wystarczającego zabezpieczenia finansowego dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w przypadku podróży do Ukrainy, pobytu w Ukrainie, tranzytu przez terytorium Ukrainy i wyjazdu do innego kraju, albo poświadczenie możliwości otrzymania odpowiednich środków finansowych w Ukrainie w sposób legalny jest przeprowadzana:

1) w urzędach konsularnych Ukrainy przy wnioskowaniu o wydawanie wizy;
2) w punktach przekraczania granicy państwowej podczas kontroli granicznej albo według procedury kontroli drugiej linii;
3) przez organy regionalne lub służby Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy  podczas przedłużenia dokumentów pobytowych na terytorium Ukrainy lub przy wnioskowaniu strony zapraszającej o zaproszenie w celu uzyskania wizy na wjazd do Ukrainy dla cudzoziemca albo bezpaństwowca.

Jednocześnie przepisy Rozporządzenia nie stosują się wobec:

1) cudzoziemców oraz bezpaństwowców na stałe mieszkających w Ukrainie;
2) osób, wspomnianych w paragrafie czwartym oraz piątym art. 16. Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców oraz bezpaństwowców”, w tym cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy nie ukończyli osiemnastu lat; turystów zagranicznych przebywających w rejsie;
3) cudzoziemców i bezpaństwowców, uwzględnionych przepisami Ustawy Ukrainy "O uchodźcach i osobach potrzebujących dodatkowej lub tymczasowej ochrony."

Tekst Rozporządzenia w języku Ukraińskim znajduje się na stronie:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF.

 

2. Mały ruch graniczny (30 km)  - regularne przekraczanie (do 90 dni) wspólnej granicy Państw – Stron Umowy przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa – Strony Umowy w celu przebywania w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów  ekonomicznych, które według przepisów wewnętrznych Państwa drugiej Strony Umowy nie są uznawane za działalność zarobkową.

Między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą istnieje Umowa międzynarodowa o małym ruchu granicznym od 2008 roku (ze zmianami z 2014 roku).

Tekst Umowy, lista dokumentów, jednostek podziału administracyjnego znajdujących się w strefie przygranicznej, wzór ankiety, umieszczone na stronie internetowej GKU w Lublinie.
 

Według artykułu nr 3 Umowy, mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Polski i Ukrainy w ramach małego ruchu granicznego jeśli spełniają określone warunki: okażą ważne zezwolenie; nie są zarejestrowane jako osoby, które mają zakaz wjazdu na Ukrainę; nie są uważane za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych umawiających się stron.

 

Zezwolenie uprawnia jego posiadacza do przekraczania granicy do 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy. Zezwolenie takie może być wydane mieszkańcom strefy przygranicznej, które posiadają ważny dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej.

Dla wyrobienia zezwolenia MRG,  aplikant musi podać do konsulatu Ukrainy dokument zaświadczający miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej (zgodnie z listą Umowy) w okresie, co najmniej trzech lat (z tłumaczeniem oficjalnym na język ukraiński), oraz dokumentem (zaproszeniem od strony Ukraińskiej) uzasadniającym powody częstego przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego, oryginał i kopie paszportu t.e. dowodu osobistego (z tlumaczeniem na jezyk Ukraiński).

Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres ważności dwóch lat, nie dłuższy jednak niż okres ważności dokumentu podróży.

Koszt przyjęcia i rozpatrzenia wniosku wynosi 20 euro. Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, emeryci oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia.

 

W przypadku naruszenia zasad małego ruchu granicznego, Strony przewidują zastosowanie sankcji określonych w swoich przepisach wewnętrznych. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia zezwolenia, obowiązkiem obywatela jest zgłosić o tym organowi ochrony granicy państwa, które wystawiło dokument. Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę przez przejścia graniczne przeznaczone zarówno dla małego ruchu granicznego, jak i międzynarodowego ruchu osobowego.

 
Wniosek
f300716n92-__.doc
 
 Umowa

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091030858

 

 Visa information (in  English)

With all visas applications the following documents must be submitted:

1. Application made online at http://visa.mfa.gov.ua

After you have registered on-line, the application is to be printed out, dated and signed twice, box 36 and under the statements at the very bottom. The application is required for each passport holder - answered completely.

2. A national passport (valid for at least three month beyond the intended stay and having at least two blank visa designated page, issued not more than 10 years before the departure date) and copy of the 1st page;

3. One coloured passport photo - recent, passport-sized, resembling applicant's travel document photo.

4. Together with the listed above the following document, hereinafter referred to as the "SUPPORTING DOCUMENT", related to the purpose of entry, must be submitted in support of the Application for Short- or Long-term visa (see web page http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/con/visa).

5. Travel Medical Insurance: confirmation letter from Health Insurance Company stating coverage with a minimum of 30.000 EURO for trips valid for Ukraine.

6. Proof of sufficient financial means for the intended journey: foreigners intending to travel to Ukraine, reside in Ukraine, or travel through Ukraine are required to possess the amount of funds equal to 20 days' worth of average monthly per capita subsistence minimums, established in Ukraine on the day of arrival (since the 1st of December, 2018 is 2027 grn.). Long term visa D is valid for 90 days, that`s why the applicants should possess appr. to 4600 USD (or other currency in equivalent) per 90 days of stay) -

- bank account statements, or proof of income e.g. pay slips, - or, if self employed - tax return from previous fiscal year.

7. Visa fee – 65$ (for some countries different fee applies by reciprocity). In case of urgent visa processing the double tariff should be paid.  

Please note:the Consular office has full authority to evaluate and request more documents than those submitted by the applicant. The latter is hereby informed that submitting the aforementioned documents does not guarantee automatic issuance of the visa.

 The full list of visa requirements is on the site of the MFA of Ukraine http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/con/visa

The Consular Service of the Ministry of Foreign Affairs starts issuing electronic visas (E-Visa) for entry into Ukraine

 

(summary of information)

 

On 04 of AprilMinistry of Foreign Affairs starts on-line registration of foreigners for electronic visas (e-Visa) for entry into Ukraine with a business or tourist purposes (http://evisa.mfa.gov.ua).

E-Visa is a completely new project for Ukraine, which is being implemented in our country for the first time in order to modernize existing procedures in the visa sphere.

The Ministry of Foreign Affairs has developed the most simplified process of obtaining an e-Visa, which, at the same time, allows for effective migration control.

To fill out an e-Visa, you need to take a few simple steps without leaving your home: fill out an online application form, download scanned copies of the required documents, pay by bank card (MasterCard WorldwideCirrus/Maestro or Visa International) and print out electronic visa which was e-mailed to you.

Benefits of e-Visa:

-         Remote submission of documents at any convenient time and receipt of an e-Visa without the need to visit a consular office;

-         The possibility of online tracking of registration status of the e-Visa;

-         Centralized registration of all e-visas in the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine;

-         Continuous information support for applicants on evisa@mfa.gov.ua;

-         Processing time - up to 9 business days;

-         Fee - $ 65 USD;

-         The term of validity – single entry for up to 30 days.

 

E-Visas are introduced for citizens of the following states:

 

Australia, Antigua and Barbuda, the Commonwealth of the Bahamas, Barbados, Bahrain, Bolivia, Bhutan, Vanuatu, Haiti, Guatemala, Honduras, Greenland, Dominica, Dominican Republic, Indonesia, Cambodia, Qatar, Costa Rica, Kuwait, Laos, Mauritius, Malaysia, Maldives, Mexico, Micronesia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, New Zealand, Oman, Palau, Peru, El Salvador, Samoa, Saudi Arabia, Seychelles, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Singapore, Suriname, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Fiji, Jamaica.

 

The introduction of the e-Visa will facilitate a significant simplification of visa formalities for those who wish to visit Ukraine for the purpose of tourism or business and is a progressive step towards the development of the migration and visa sphere.

The e-Visa project is implemented in cooperation with our long-time partners – State Boarder Guard Service of Ukraine, ‘Oschadbank JSC and the Institute of Software Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine.

З 04 квітня 2018 р. МЗС здійснює централізоване оформлення іноземцям 44х* держав світу віз в електронному вигляді (е-Віза) для в’їзду в Україну з діловою або туристичною метою.

* Станом на 16.11.2018 р.: Австралія,  Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Коста-Ріка, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М'янма, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

е-Віза є абсолютно новітнім для України проектом, який реалізується з метою модернізації існуючих процедур у візовій  сфері.

МЗС розроблено максимально спрощений процес отримання е-Візи, який, водночас, дозволяє здійснювати ефективний контроль в частині запобігання в’їзду в Україну небажаних осіб.    

 

Для оформлення е-Візи необхідно:

 1. Зареєструватись на веб-платформі МЗС https://evisa.mfa.gov.ua/;
 2. В режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотокартку та скановані копії документів (паспорт, запрошення та ін.), сплатити онлайн банківською карткою консульський збір;
 3. Отримати готову е-Візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

 

Для в’їзду в Україну потрібно роздрукувати отриману е-Візу та пред’явити разом з паспортом прикордонним органам України (е-Віза дійсна для в’їзду у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон).

 

Переваги е-Віза:

 • дистанційне подання документів у будь-який зручний час та отримання е-Візи без необхідності відвідування консульської установи;
  • можливість онлайн відстеження стану оформлення е-Візи;
  • централізоване оформлення усіх е-Віз в МЗС України;
  • постійна інформаційна підтримка заявників на evisa@mfa.gov.ua;
  • час оформлення - до 9 робочих днів;
  • вартість - 65 дол. США (з 01.01.2019 р. - 85 дол. США);
  • строк дії - разова до 30 днів.

 

е-Віза характеризується ефективністю, надійністю, суттєво спрощує візові формальності для бажаючих відвідати Україну та отримує схвальні відгуки користувачів.

Протягом перших 6 місяців функціонування системи оформлення е-Віз можливістю оформити е-Візу скористалося понад 9 000 іноземців.

Ураховуючи успішний досвід роботи системи, планується розширення підстав оформлення е-Віз (за метою в’їзду), а також переліку держав, громадянам яких може оформлюватися е-Віза.  

З 01.01.2019 р. е-Візи оформлюватимуться для в’їзду в Україну:

 • з діловою метою;
 • з приватною метою;
 • з туристичною метою;
 • з метою лікування;
 • з метою провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту;
 • представникам іноземних ЗМІ з метою виконання службових обов’язків.