• A-
  A+
 • Osobom z wadami wzroku
 • Polski
 • Українською
Wymagania wizowe dla cudzoziemców wjeżdżających w Ukrainę
25 listopad 2020 11:05

Wymagania wizowe dla cudzoziemców wjeżdżających w Ukrainę

Polecamy upewnić się, że Państwo pilnują wszystkich szczegółów i formalności związanych z przestrzeganiem zasad wjazdu i pobytu w Ukrainie, aby podróż była udana:

Prosimy sprawdzić, czy jest potrzebna wiza, aby wjechać w Ukrainę: https://visa.mfa.gov.ua/.

Wszyscy wnioskodawcy muszą zarejestrować swoje wnioski wizowe na stronie visa.mfa.gov.ua ,  wybrać przez online kalendarz dzień wizyty w konsulacie.

Musisz wybrać swoje aktualne obywatelstwo, cel podróży w Ukrainę, typ wizy (dla obywatele Polski wydawane są tylko długoterminowe wizy D), kraj, w którym chcesz ubiegać się o wizę, a także ukraiński urząd konsularny, który będzie rozpatrywał Twój wniosek.

Strona umożliwi wówczas wypełnienie formularza zgłoszeniowego i umówienie się na wizytę u nas. Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie linie, załadowałeś swoje zdjęcie i zapisz zgłoszenie (tj. Dokończ rejestrację), ponieważ wnioski zapisane jako projekty nie mogą być rozpatrywane.

Po zakończeniu rejestracji możesz zadzwonić do Konsulatu w wybranym przez siebie dniu i godzinie.

Prosimy mieć przy sobie wydrukowany i podpisany formularz wniosku, paszport, 2 zdjęcia i inne wymagane dokumenty. Jest możliwość wybrania terminu rozpatrywania wniosku: zwykły lub przyspieszony. Uiścić opłatę wizową można w dniu wizyty.

Do wniosków wizowych dzieci należy dołączyć pisemną notarialną zgodę na wizę dziecka i podróżować w Ukrainę przez cały czas od drugiego rodzica / opiekuna.

Alternatywnie oboje rodzice / opiekunowie i ich dzieci składają wnioski razem.

Należy pamiętać, że zgodnie z ukraińskimi przepisami wizowymi cudzoziemcy / bezpaństwowcy mogą ubiegać się o ukraińską wizę nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu na Ukrainę.

Wszystkie wnioski wizowe są rozpatrywane przez Konsulat w ciągu 10 dni roboczych z wyłączeniem dnia złożenia wniosku (usługa zwykła) lub 3 dni robocze (usługa przyspieszona).

Rozpatrywanie wniosków wizowych składanych w ramach terminu zwykłego może zostać przedłużone do 30 dni roboczych.

Należy pamiętać, że osoby ubiegające się o wizę są zobowiązane do dostarczenia do Konsulatu oryginałów dokumentów potwierdzających cel planowanej podróży na Ukrainę.

Prosimy sprawdzić, czy paszport spełnia wymagania dotyczące ważności.

Aby wjechać w Ukrainę, paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wyjazdu z Ukrainy i wydany nie wcześniej niż 10 lat temu.

W przypadku cudzoziemców podróżujących w Ukrainę wymagany jest dowód posiadania wystarczających środków

Począwszy od 1 lutego 2014 r. Funkcjonariusze Straży Granicznej Ukrainy mogą losowo prosić cudzoziemców wjeżdżających w Ukrainę o okazanie dowodu posiadania wystarczających środków finansowych podczas przechodzenia przez kontrolę graniczną. Cudzoziemcy muszą mieć dostęp do minimum 20-dniowego średniego miesięcznego minimum socjalnego na mieszkańca do daty przyjazdu + 5-dniowa rezerwa.

Dokładna kwota, do której każdy cudzoziemiec powinien mieć dostęp przy wjeździe w Ukrainę, jest obliczana zgodnie z odpowiednimi przepisami (pełny tekst jest dostępny na stronie ukraińskiego parlamentu pod adresem http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show / 884-2013-% D0% BF w języku ukraińskim).

Ogólna kwota dzienna w hrywnach ukraińskich wynosi około 60 USD

Wymagania wizowe dla kategorii osób ubiegających się o wizę

Wizy długoterminowe

*Uwaga! Dla obywatele Polski wydają się wyłącznie wizy D, wizy są bezpłatne. Dla obywatele innych państw polecamy sprawdzać w konsulacie, opłaty wizowe zgodnie z zasadą wzajemności można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Długoterminowe (typ D) wizy Ukraińskie są wydawane, jako wizy wielokrotnego wjazdu na 90 dni, w ramach których wnioskodawcy mają wjechać w Ukrainę i wystąpić do lokalnych biur Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy o zezwolenie na pobyt czasowy.

Szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, można znaleźć na stronie Państwowych Służb Migracyjnych Ukrainy https://dmsu.gov.ua/en-home.html

Wymagane dokumenty dla wizy studenckiej D-13

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał zaproszenia wystawionego przez odpowiednią ukraińską uczelnię;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy na kwotę w przeliczeniu na USD ok.60 USDx90 dni, 5500 USD).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Wymagane dokumenty dla wizy dla podjęcia pracy D-04

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

uwierzytelniony odpis zezwolenia na pracę wydanego przez Państwowe Centrum Zatrudnienia Ukrainy (do wcześniejszego uzyskania przez pracodawcę wnioskodawcy na Ukrainie i przesłania do wnioskodawcy);

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu na kwotę w przeliczeniu na USD ok.60 USDx90 dni, 5500 USD .


Wymagane dokumenty dla wizy dla podjęcia pracy w zagranicznej organizacji pozarządowej (filii / biurze) zarejestrowanej na Ukrainie – D-07

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał zaproszenia zagranicznej organizacji pozarządowej (filii / biura) zarejestrowanej na Ukrainie;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy w przeliczeniu na USD ok.60 USDx90 dni, 5500 USD ).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Wymagane dokumenty dla wizy dla podjęcia pracy w oddziale zagranicznych środków media w Ukrainie  - D-11

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał listu z zagranicznego środka masowego przekazu (media);

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy na kwotę w przeliczeniu na USD ok.60 USDx90 dni, 5500 USD).

ważne dokumenty pobytowe w RP (dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Wymagane dokumenty dla wizy dla podjęcia pracy w oddziale firmy zagranicznej zarejestrowanej w Ukrainie D-08

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał zaproszenia do oddziału firmy zagranicznej oraz stosowne potwierdzenie z Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy na kwotę w przeliczeniu na USD ok.60 USDx90 dni, 5500 USD).

ważne dokumenty pobytowe w RP (dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Wymagane dokumenty dla wizy dla podjęcia pracy w oddziale zagranicznego banku zarejestrowanego w Ukrainie D-09

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał zaproszenia do oddziału banku zagranicznego;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy na kwotę w przeliczeniu na USD ok.60 USDx90 dni, 5500 USD).

ważne dokumenty pobytowe w RP (dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Wymagane dokumenty dla wizy międzynarodowej pomocy technicznej * D-05

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

zaproszenie od ukraińskiego organu / podmiotu / organizacji będącej odbiorcą międzynarodowej pomocy technicznej;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu.

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

* Zerowa opłata wizowa.

Wymagane dokumenty dla wizy kulturalnej / edukacyjnej / naukowej / sportowej / wolontariackiej  - D-10

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

zaproszenie od właściwej agencji rządowej odpowiedzialnej za realizację programów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych lub wolontariackich na udział w których cudzoziemiec lub bezpaństwowiec przybywa w Ukrainę albo zaproszenie od organizacji lub instytucji angażującej wolontariuszy działalność, o której informacja jest umieszczona na oficjalnej stronie Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy, wraz z kopią państwowego zaświadczenia o rejestracji tej organizacji lub instytucji;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy na kwotę w przeliczeniu na USD ok.60 USDx90 dni, 5500 USD).

Wymagane dokumenty dla wizy religijnej D-06

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

zaproszenie od organizacji religijnej na Ukrainie do długoterminowego wykonywania działalności religijnej / misyjnej wraz z pismem zgodą wydanym przez organ państwowy Ukrainy, który zarejestrował tę organizację religijną i kopia karty rejestracyjnej organizacji religijnej w Ukrainie ;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu.


Wymagane dokumenty dla wizy dla pracowników misji dyplomatycznych / konsularnych i organizacji międzynarodowych (biur) w Ukrainie oraz członków ich rodzin* D-03

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oficjalne pismo / nota misji dyplomatycznej / organizacji międzynarodowej (biura) państwa obcego;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu.

* Zerowa opłata wizowa.

Wymagane dokumenty dla wizy dla małżonków D-14

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał aktu rejestracji małżeństwa między cudzoziemcem / bezpaństwowcem a obywatelem Ukrainy oraz jego odpis (oryginał jest zwracany wnioskodawcy po przesłuchaniu);

kopia paszportu małżonka obywatela Ukrainy;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy organizacji religijnej na Ukrainie).

ważne dokumenty pobytowe w RP (dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Jeżeli małżeństwo zostało zarejestrowane poza Ukrainą, akt małżeństwa powinien zostać opatrzony apostille (zalegalizowany) i przetłumaczony na język ukraiński oraz należycie poświadczony.

Wymagane dokumenty dla wizy dla łączenie rodzin z cudzoziemcami / bezpaństwowcami mieszkającymi na Ukrainie D-15

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginały dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest członkiem rodziny cudzoziemca / bezpaństwowca przebywającego w Ukrainie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy oraz ich kopie (oryginały dokumentów są zwracane wnioskodawcy po rozpatrzeniu);

kopię zezwolenia na pobyt czasowy wydanego cudzoziemcowi / bezpaństwowcowi przebywającemu na Ukrainie;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy na kwotę ok.5500 USD).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Jeżeli dokumenty potwierdzające pokrewieństwo zostały wydane przez władze zagraniczne, powinny być opatrzone apostille (zalegalizowane) i przetłumaczone na język ukraiński oraz należycie poświadczone.

Wymagane dokumenty dla wizy imigracyjnej D-01

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

kopię zezwolenia imigracyjnego wydanego przez miejscowe biuro Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy  na kwotę ok.5500 USD).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

 

 

Wizy krótkoterminowe (dla cudzoziemców z państw z reżymem wizowym w Ukrainie)

Wizy krótkoterminowe są wydawane jako wizy jednokrotnego / podwójnego / wielokrotnego wjazdu na 6 miesięcy lub inny okres wskazany w dokumentach stanowiących podstawę do ubiegania się o wizę. Wizy ukraińskie nie mogą być wydawane na okres dłuższy niż 5 lat.

Wszystkie wnioski o wizy krótkoterminowe należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą na Ukrainę.

Wymagane dokumenty dla wizy turystycznej

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

dokumenty potwierdzające cel turystyczny wyjazdu w Ukrainę (rezerwacja hotelu / zakwaterowania, program pobytu, informacje o wycieczce, jej ramy czasowe, dane biura turystycznego, dane do transferu, informacje dotyczące zwiedzania itp.);

bilety lotnicze w obie strony;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Wymagane dokumenty dla wizy prywatnej

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał poświadczonego notarialnie listu zaproszenia obywatela Ukrainy lub cudzoziemca / bezpaństwowca przebywającego legalnie (czasowo lub na stałe) w Ukrainie. Zaproszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zapraszającej, dane jej paszportu oraz zezwolenia na pobyt czasowy lub stały (w przypadku cudzoziemca lub bezpaństwowca), adres i imię i nazwisko zapraszanej osoby, datę i miejsce pobytu urodzenie, obywatelstwo, dane paszportowe, miejsce zamieszkania, cel pobytu, czas trwania planowanej wizyty na Ukrainie, liczba wjazdów i miejsce pobytu w Ukrainie, zobowiązania osoby fizycznej do ewentualnego pokrycia kosztów związanych z pobytem i / lub wyjazdem wnioskodawcy Ukrainy;

kopie ukraińskiego paszportu osoby goszczącej (jeśli zapraszającym jest obywatel Ukrainy) lub kopie paszportu cudzoziemca / bezpaństwowca i ukraińskiego zezwolenia na pobyt czasowy / stały (jeśli zapraszającym jest cudzoziemiec lub bezpaństwowiec);

bilety lotnicze w obie strony;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information.

Wymagane dokumenty dla wizy biznesowej

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

oryginał zaproszenia od osoby prawnej zarejestrowanej w Ukrainie, przedstawiony na papierze firmowym, zawierający wskazanie numeru nadanego w Ujednoliconym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych, Przedsiębiorców i Stowarzyszeń Obywatelskich Ukrainy, numer rejestracji, datę i podpis, imię i nazwisko zapraszanej osoby, informacje o jej dacie i miejscu urodzenia, obywatelstwie, dane paszportowe, miejsce zamieszkania, cel pobytu, czas trwania planowanej wizyty na Ukrainie, ilość wjazdów i miejsce pobytu na Ukrainie, osoba prawna zobowiązania dotyczące ewentualnych kosztów związanych z pobytem i / lub wyjazdem zaproszonej osoby z Ukrainy;

bilety lotnicze w obie strony;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information.

Wymagane dokumenty dla wizy prywatnej (dla właścicieli nieruchomości w Ukrainie)

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

dowód posiadania przez cudzoziemca lub bezpaństwowca nieruchomości (nieruchomości) przydzielonej na Ukrainie;

bilety lotnicze w obie strony;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information.

Wymagane dokumenty dla wizy oficjalnej (na zaproszenie władz Ukrainy lub władz innych państw / organizacji międzynarodowych) *

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

zaproszenie wystosowane przez ukraińskie ministerstwa / inne centralne władze wykonawcze, podmioty państwowe i organizacje lub stosowne listy władz obcych państw / organizacji międzynarodowych;

bilety lotnicze;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę)**;

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information.

* Może podlegać zerowej opłacie wizowej (patrz lista kategorii wnioskodawców zwolnionych z opłat wizowych w dalszej części tej strony)

** Posiadacze paszportów dyplomatycznych / służbowych są zwolnieni z tego wymogu

Wymagane dokumenty dla wizy inwestycyjnej

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

dokument od odpowiedniej regionalnej / miejskiej administracji państwowej lub banku potwierdzający, że wnioskodawca dokonał inwestycji w gospodarce Ukrainy;

bilety lotnicze w obie strony;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę)**;

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information.

Wymagane dokumenty dla wizy dla pracowników media

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

pismo od zagranicznych przedstawicieli mediów z prośbą o wydanie wizy zagranicznemu korespondentowi / pracownikowi mediów, który zamierza wyjechać w Ukrainę w charakterze dziennikarza;

bilety lotnicze;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information.

Wymagane dokumenty dla wizy religijnej

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

list z zaproszeniem od organizacji religijnej w Ukrainie do krótkotrwałego wykonywania działalności misyjnej wraz z listem wystosowanym przez Ministerstwo Kultury / Departamentu ds. Religii Ukrainy właściwej administracji regionalnej lub miejskiej - w zależności od tego, który organ zarejestrował tę osobę organizacja;

bilety lotnicze;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information.

Wymagane dokumenty dla wizy na leczenie

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

zaproszenie wydane przez ukraiński szpital;

bilety lotnicze;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Wymagane dokumenty dla wizy dla międzynarodowych przewoźników pasażerskich / towarowych

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

umowa przewoźnika pasażerskiego / towarowego;

licencja międzynarodowego przewoźnika pasażerskiego / towarowego;

bilety lotnicze;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Wymagane dokumenty dla wizy dla osób pochodzenia ukraińskiego

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

zaświadczenie osoby pochodzenia ukraińskiego wydane przez Komitet Narodowy Ukrainy w sprawie osób pochodzenia ukraińskiego lub oświadczenie wnioskodawcy o jego ukraińskim pochodzeniu wraz z dokumentami uzupełniającymi. Jeżeli rodzina wnioskodawcy ubiega się o tego typu wizę, należy również przedstawić dokumenty dotyczące jej statusu i stosunków rodzinnych z wnioskodawcą;

bilety lotnicze;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Wymagane dokumenty dla wizy dla obserwatorów wyborów

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy (wszystkie wnioski należy zarejestrować na stronie: https://visa.mfa.gov.ua/

paszport (i kopia jego pierwszej strony);

2 zdjęcia kandydata (3,5 * 4,5 cm);

zarządzenie Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy w sprawie rejestracji oficjalnych obserwatorów z innych państw i organizacji międzynarodowych do udziału w wyborach prezydenckich, wyborach parlamentarnych, wyborach lokalnych i referendach krajowych;

bilety lotnicze;

dowód ubezpieczenia zdrowotnego / podróżnego obejmującego Ukrainę i okres pobytu (polisa powinna zapewniać 30 000 euro lub równoważną minimalną ochronę);

dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów pobytu (np. wyciąg bankowy za 2 ostatnie miesiące).

ważne dokumenty pobytowe w RP (zezwolenie na pobyt w RP powyżej 180 dni w roku kalendarzowym - jeśli są wymagane) oraz ich kopia;

Opłaty wizowe dla konkretnych posiadaczy paszportów (zgodnie z zasadą wzajemności) można znaleźć tutaj https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux